Restauratie Kerkhofkapel

De situatie
De parochie heeft een eigen R.K. begraafplaats in IJsselmuiden. Op die begraafplaats staat de kerkhofkapel. Deze kerkhofkapel heeft enige jaren geleden de officiële status van monument gekregen. Zij wordt echter al vele jaren niet meer gebruikt vanwege haar slechte staat.

Voorgaande restauraties
Het torentje zou al eens een restauratie hebben meegemaakt ...

Terug naar boven


Aktie

Actie 'Dak Kapel Dicht'
De restauratiecommissie Kerkhofkapel IJsselmuiden is al geruime tijd in de weer om het benodigde geld voor de restauratie bij elkaar te brengen. Op dit moment wordt er ingezet om de kosten van het dak van de kapel bij elkaar te krijgen. Dit dak moet namelijk volledig worden vernieuwd.
De gemeente Kampen draagt wel voor een groot deel bij in de kosten van de totale restauratie, maar niet de volle 100 procent. De gebruiker, de parochie dus, moet ook een deel van de kosten bijeen brengen. Maar ook al degenen, die de kerkhofkapel voor de toekomst willen behouden, kunnen een steentje bijdragen.
Nu gaat de gedachte van de commissie niet uit naar een steentje, maar naar een leitje. U kunt dus symbolisch uw leitje(s) bijdragen, want het dak van de kapel en toren zijn meer dan 100 m2 en er gaan 40 leien op een vierkante meter.
Er zijn dus veel leien nodig.
U kunt een daklei (liefst meer natuurlijk, anders komen we er nooit) kopen voor een bedrag van € 10,00 per lei. Symbolisch wordt u dus eigenaar (sponsor) van de leien die op het dak van de kapel worden getimmerd.
Wanneer u geld voor de aankoop van leien heeft overgemaakt naar de rekening van de commissie Kerkhofkapel, is uw naam bij de commissie bekend. Uw naam wordt op een rol geschreven, die tijdens de restauratie in de kapel zal worden ingemetseld als een soort bouwoffer. Op die manier zal uw naam in lengte van dagen verbonden blijven met de kerkhofkapel. Als u niet op de bouwrol vermeld wilt worden kunt u dit aangeven door bij overmaking - geen naammelding. - op te geven.
 
In de Buitenkerk staat een maquette van het dak van de kerkhofkapel. Hierop wordt voor elke binnengekomen 10 euro een daklei geplaatst. Zo zal het verloop van de actie zichtbaar zijn door de aangroeiende dakbedekking.
Wekelijks houden we de stand bij. De stand tot 30 maart 2007 is 346 leien. Geweldig bedankt!
Maar we zijn er nog niet. Doe een bijdrage in de bus bij de maquette in de kerk of stort uw bedrag op rekeningnummer 43.25.38.380 ten name van A.M. Otten-Grootjen te IJsselmuiden, onder vermelding van "Restauratie Kerkhofkapel".
 
Eén van de parochianen gaf ons nog een tip door (wat ze zelf had gedaan): Neem een paar folders mee uit de kerk en geef die door aan familie buiten de stad, die zodoende toch betrokken blijven bij de kerkhofkapel. Goed idee vinden wij, want ... alle beetjes helpen.

Andere acties voor de kerkhofkapel
Kofferbakverkoop Er is een kofferbakverkoop actie geweest op het van Heutszplein, waarbij vele goede spullen zijn verkocht. De opbrengst is gestort voor restauratie van de kerkhofkapel.
Raamsponsoring De glas-in-lood ramen van de kapel kunnen gesponsord worden voor 2.500 euro per stuk.
Spontane bijdragen Voor spontane bijdragen voor (toekomstige) restauratie en onderhoud van het gebouw kunt u een bedrag doen in de bus bij de maquette in de kerk of stort uw bijdrage op rekeningnummer 43.25.38.380 ten name van A.M. Otten-Grootjen te IJsselmuiden, onder vermelding van "Restauratie Kerkhofkapel". Uiteraard kan ook gestort worden op rekening van de Evenementencommissie onder vermelding van "Restauratie Kerkhofkapel".

Terug naar boven


Publicaties

(De Brug d.d. e april 2007)
Extra geld voor kerkhofkapel
KAMPEN - De Rooms Katholieke Parochie krijgt 85.522 subsidie van de gemeente voor restauratie van de kerkhofkapel bij de begraafplaats in IJsselmuiden.
De kerkhofkapel is een Rijksmonument, maar kreeg onvoorzien een lagere Rijksbijdrage voor de restauratie dan het parochiebestuur verwachtte. Het Rijk trekt echter meer geld uit voor restauratie van de Van Heutszkazerne, waardoor de gemeente daaraan minder hoeft bij te dragen. Het vrijgekomen geld komt ten goede aan de kerkhofkapel.
Voorwaarde voor de subsidie is dat de restauratie voor 1 juli 2007 moet beginnen en op 1 december 2009 klaar moet zijn. De totale restauratiekosten worden geschat op 439.000.
(De Brug d.d. 4 april 2007)

(Parochieblad d.d. 16 juni 2006)
Uit de parochiebestuursvergadering
De restauratie van de kerkhofkapel komt steeds dichterbij. De ingestelde 'commissie kerkhofkapel' zal bij de Openingsviering van het nieuwe seizoen in september komen met nadere informatie. Er zal ook een financiële actie gehouden worden.
(Parochieblad d.d. 16 juni 2006)

(Parochieblad d.d. 18 juni 2004)
Uit het parochiebestuur...
In onze vergadering van 7 juni hebben we de meeste tijd besteed aan de stand van zaken rond de restauratie van de kerkhofkapel. Met de architect is intussen een restauratieplan gemaakt. Het bisdom moet daaraan nu haar goedkeuring verlenen, en ook de Gemeente Kampen en de Rijksdienst voor Monumentenzorg; vanwege te verkrijgen subsidies, want de kapel is een erkend monument. We hopen dat de procedure niet te lang duurt, zodat we daarna met de restauratie kunnen beginnen.
Enige tijd geleden hebben we een beroep gedaan op enkele vrijwilligers, die de restauratieplannen op gang willen brengen. De heer Frits Felix heeft toen hierop spontaan gereageerd en er al veel tijd ingestoken. Hij is bereid om straks leiding te geven aan de restauratie. Wij zijn hem daarvoor bijzonder erkentelijk en dankbaar.
(Parochieblad d.d. 18 juni 2004)

(Parochieblad d.d. 27 juni 2003)
Voor de bezoekers van onze begraafplaats is het geen nieuws dat het slecht gaat met onze kerkhofkapel. Het bestuur is dan ook van mening dat het zo niet langer kan. Het verval is zo groot, dat op korte termijn ingrijpen noodzakelijk is. In overleg met de gemeente Kampen en de Rijksdienst voor Monumentenzorg wordt indringend gekeken naar de restauratie- en herstelmogelijkheden. De kerkhofkapel is namelijk enige jaren geleden een monument geworden met een officiële monumentenstatus. (Eén van de weinige monumenten die IJsselmuiden rijk is.) De Monumentenwet geeft aan dat sloop gelukkig niet is toegestaan.

De komende tijd gaan wij benutten om een plan van aanpak en een restauratieplan op te stellen. Dit jaar is nodig om alle aanvragen in te dienen en na te gaan welke subsidiemogelijkheden er zijn. Maar één ding is zeker: wij zullen tekort komen.
Omdat de kapel een monument is, moeten alle stappen die genomen worden in overleg met de Gemeente en de Rijksdienst voor Monumentenzorg worden genomen. De eerste stap die wij gaan zetten is een groot zeildoek aanbrengen over het dak van de kapel. Verder verval door inwatering moet hiermee worden voorkomen. Dit zal binnen zeer korte tijd zichtbaar worden.

Binnen de parochie zijn wij op zoek naar mensen die het een uitdaging vinden om mede de kar te trekken rond de restauratie van deze prachtige kapel. Vooral bouwkundigen binnen de parochie vragen wij om actief te reageren en mogelijk als begeleider op te treden.
Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u contact opnemen met ons parochiesecretariaat, Rob Alferink of Hans Bolwerk.
(Parochieblad d.d. 27 juni 2003)