Evenementen

Openstelling kerkgebouw
In de zomermaanden en op Open Monumentendag kan de kerk worden bezichtigd. Er zijn dan vrijwilligers in de kerk aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Hier staan de openingstijden.

MINI-EXPOSITIE in BUITENKERK
Elk jaar tijdens de openstelling in de zomermaanden zal een mini-expositie worden samengesteld met spullen uit het archief van onze kerk.

Het kerkgebouw wordt niet uitsluitend gebruikt voor de eredienst. Er worden regelmatig concerten gehouden. Ook zijn er andere gelegenheden waarbij de kerk is opengesteld voor publiek. Deze aktiviteiten worden gecoördineerd door de Evenementencommissie.

Agenda
DatumTijdActiviteit
   
14-09-201910:30-16:30Open Monumenten Dag
   

Wat voor dag is:   : 

Christelijke feestdagen berekenen
Het gaat hier om AsWoensdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, de eerste zondag van de Advent en Kerstmis.
Voor diverse andere Christelijke feestdagen wordt de vaste datum genoemd bij de korte uitleg.
Tevens wordt voor jaren na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) bepaald of het liturgische jaar een A, B of C-jaar is. Dit is ten behoeve van het lezingenschema voor de zon- en feestdagen.
Er is een formulier waarbij een jaartal kan worden ingevuld. Vervolgens worden voor dat jaar de bovengenoemde gegevens uitgerekend. Er kunnen steeds andere jaartallen worden opgegeven.
Op die pagina is ook een uitleg van de indeling van het liturgische jaar en worden de liturgische kleuren aangegeven. Klik hier...


Andere evenementen

MINI-EXPOSITIE in BUITENKERK in 2012.
Er zal een mini-expositie worden samengesteld over spullen die gebruikt worden bij dopen.

MINI-EXPOSITIE in BUITENKERK in 2011.
Na de restauratie is het archief nog niet op orde. Het is niet duidelijk of er tijd en gelegenheid is om een mini-expositie samen te stellen.
Het interieur is wel ingrijpend gewijzigd zodat het ook daarom al interessant is om (weer) eens langs te komen.

MINI-EXPOSITIE in BUITENKERK in 2010.
Van Pasen 2010 tot Pasen 2011 is de Buitenkerk gesloten voor een grote restauratie.

MINI-EXPOSITIE in BUITENKERK in 2009.
Ook in 2009 zal tijdens de openstelling van de Buitenkerk traditiegetrouw weer een mini-expositie worden ingericht tijdens de zomermaanden. Het thema is de restauratie van de toren die kort geleden heeft plaatsgevonden.
De expositie is tot en met Open Monumentendag 12 september te bekijken tijdens de openingsuren van de Buitenkerk: dinsdag t/m vrijdag van 10.30-16.30 uur, maandag en zaterdag van 13.00-16.30 uur. In september is de kerk dagelijks (m.u.v. zondags) open vanaf 13.00 uur.

MINI-EXPOSITIE in BUITENKERK in 2008.
Herinneringen aan Kamper pastoors
Traditiegetrouw is tijdens de openstelling van de Buitenkerk ter bezichtiging gedurende de zomermaanden, een kleine expositie ingericht. Dit jaar onder het thema ‘Herinneringen aan pastoors van Kampen’. Bij vertrek of overlijden van een pastoor werden nog wel eens persoonlijke eigendommen, zoals kelken of boeken, aan de parochie nagelaten. Ook kregen pastoors bij jubilea geschenken aangeboden ten nutte van de parochie. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een kazuifel of een monstrans. Verder zijn in het parochiearchief nog andere herinneringen aan pastoors bewaard gebleven. Een bijzonder voorbeeld hiervan is het dagboek van pastoor Doorenweerd in drie delen, over de jaren 1808-1832. Behalve foto’s van alle Kamper pastoors vanaf 1861, is in de kleine expositie een selectie van dergelijke herinneringen te zien.
Aanleiding voor het gekozen thema is het vertrek eind augustus van pastoor Zandbelt uit Kampen. Aangesteld in 2000 als pastoor van de parochies Kampen, IJsselmuiden en Hasselt, maakt hij sinds 2006 deel uit van het pastoraal team van het parochieverband IJsseldelta, waarvan ook de parochies van Zwolle en Hattem deel uitmaken. Met Zandbelt vertrekt echter de laatste pastoor van Kampen. Want wanneer over niet al te lange termijn de parochies van het parochieverband zullen fuseren is Kampen geen zelfstandige parochie meer en zal de pastoor niet meer binnen de gemeentegrenzen wonen.

MINI-EXPOSITIE in BUITENKERK in 2007.
De R.K. Parochie Kampen kent een rijk parochiearchief. Naast bescheiden betreffende de parochie, herbergt het archief ook talrijke stukken van katholieke verenigingen, instellingen en individuen uit Kampen. Daarnaast maken talrijke voorwerpen en curiosa deel uit van de parochieverzameling. Jaarlijks wordt tijdens de zomeropenstelling van de Buitenkerk, hieruit een kleine tentoonstelling samengesteld. Dit jaar is in het kader van 150 jaar parochie gekozen voor twee thema's:
 
Textiel in de kerk
Liturgische kledij is net als gewone kleding voortdurend onderhevig aan mode-ontwikkelingen. Het gevolg is dat liturgische kledij werd vernieuwd en aangepast aan de mode van de tijd. Oude liturgische gewaden (paramenten) verdwenen in de kast of kwamen in de lompenzak terecht. Met name de fraai bewerkte exemplaren worden echter vaak nog gekoesterd, zoals ook in deze parochie.
Naast liturgische kledij waren en zijn er nog tal van andere zaken van textiel in een kerkgebouw aan te treffen, zoals altaardwalen, vaandels, doekjes behorende bij kelken, maar bijvoorbeeld ook een baldakijn.
Een kleine selectie uit de verzameling van kazuifels is in de kerk opgesteld, terwijl op de altaren fraaie altaardwalen zijn te vinden met randen van kant en geborduurd zijde.
 
Beelden in de kerk
Een katholieke kerk zonder beelden is niet voor te stellen. Nadat de Buitenkerk in 1809 aan de katholieken werd teruggegeven, werd de kerk voorzien van nieuwe interieurstukken. Vooral vanaf 1857, toen de parochie Kampen officieel weer werd ingesteld, verschenen fraaie beelden, altaren en andere interieurstukken in de kerk. Bij vele aanpassingen en vernieuwingen verdween hiervan ook weer veel of werden vervangen door nieuwe. Met name de restauratie van de kerk (1963-1975), die begon in een tijd, waarin bij monumentenzorg neogotiek nog als 'vies' werd beschouwd, had tot gevolg dat veel fraai beeldhouwwerk uit de kerk is verdwenen. In de kerk staan enkele restanten van deze verdwenen beelden en interieurstukken opgesteld. Ook van huidige fraaie interieurstukken worden de achtergronden vermeld.

MINI-EXPOSITIE in BUITENKERK in 2006.
In het kader van de openstelling van de R.K. Buitenkerk te Kampen gedurende de zomermaanden, wordt in het gebouw ook in 2006 een mini-expositie ingericht. Het thema is 'Kinderen in de kerk'.

MINI-EXPOSITIE in BUITENKERK in 2005.
In het kader van de openstelling van de R.K. Buitenkerk te Kampen gedurende de zomermaanden, is in het gebouw een mini-expositie ingericht onder de titel 'Liturgie in woord en zang'. Op deze expositie worden liturgische boeken en borden, maar ook zangboeken getoond, allen daterend van voor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en uit het bezit van de parochie. Meer informatie over de mini-tentoonstelling.