Organisatie

Parochie "Thomas a Kempis"
In 2010 zijn de parochies van Zwolle, Hasselt, Hattem, Kampen en IJsselmuiden samengevoegd tot één parochie. Dit is nu één bestuurlijke eenheid, met acht lokaties. De naam die is gekozen voor deze parochie is: 'Thomas a Kempis'. Daarmee komen alle oude samenwerkingsverbanden in de vorm van InterParochiëleVereniging of ParochieVerband te vervallen. Het zal echter nog wel een tijdje duren voordat termen als 'HYK' en 'IJsseldelta' zullen verdwijnen uit het normale spraakgebruik.

Deze pagina's zijn oorspronkelijk aangemaakt voor de parochie Kampen, wat nu de lokatie Kampen is binnen de parochie Thomas a Kempis. De inhoud van deze pagina's zullen dan ook voornamelijk informatie voor deze lokatie bevatten.
Algemene informatie over de parochie 'Thomas a Kempis' wordt elders bekendgemaakt.
Enkele punten en verwijzingen zijn te vinden op: TaK-informatie.

Terug naar boven


Bestuur en beheer

Het bestuur van de parochie bestaat uit een centraal parochiebestuur en per lokatie een locatiebestuur. In het parochiebestuur zit een penningmeester. Elke lokatie heeft een eigen budgethouder. De pastoor, voor onbepaalde tijd benoemd door de bisschop, is uit hoofde van zijn ambt voorzitter van het parochiebestuur.
Hij draagt samen met het pastorale team de pastorale zorg voor de parochie.

Alle bestuursleden zijn bereikbaar voor vragen, een verzoek of een opmerking.
Hun post- en/of e-mailadres is opvraagbaar bij het parochiesecretariaat.

Zie voor de verdeling van de pastorale taken de pagina over het pastorale team.

Terug naar boven


Vicaris
Na het opheffen van de dekenaten zijn enkele vicarissen aangewezen. Deze nemen een stukje van de taken van de dekenaten op zich, en dan met name het contact tussen bisdom en werkenden in het pastoraat.

Het Dekenaat had ook een dienstverlenende taak naar de parochies toe. Die taken worden nu voor een deel opgevangen doordat er grotere parochies zijn die zelf cursussen kunnen organiseren of expertise in huis hebben.

Terug naar boven


(Aarts)Bisdom
Aartsbisdom wapen
Het dekenaat, en dus ook de parochie, valt organisatorisch onder het bisdom Utrecht. Dit is tevens het aartsbisdom voor Nederland.
Meer informatie kunt u vinden op hun eigen site.
Site van het Bisdom Utrecht Site van het Bisdom Utrecht
Bisdom Utrecht

Terug naar boven


Vaticaan
De hele Rooms Katholieke wereldkerk wordt bestuurd vanuit het Vaticaan. Het Vaticaan is eigenlijk een aparte staat, midden in de Italiaanse stad Rome. Hier zetelt de paus. Het Vaticaan heeft ook een eigen site. Meer informatie kunt u vinden op hun eigen site.
Site van het Vaticaan
Het Vaticaan

Terug naar boven


Nuntius
De diplomaat die vanuit het Vaticaan wordt afgevaardigd naar de wereldlijke machthebbers noemen we nuntius (Pauselijk Afgevaardigde). Deze functionaris is te vergelijken met een ambassadeur. Hij zal zijn werkzaamheden vooral rond het regeringscentrum van een land concentreren, in ons geval Den Haag.

Terug naar boven


Situatie vóór 2010
Na het aantreden van een nieuwe bisschop in bisdom Utrecht is de bestuurlijke organisatie van het bisdom en onderliggende bestuurslagen onderdeel van een grote reorganisatie. Dekenaten zijn opgeheven. Vele parochies zijn per begin 2010 gefuseerd. Via deze link kunt u nog de oude versie van deze pagina vinden. Hierin zullen gegevens staan die niet meer geldig zijn!