Parochieblad "Navolging vandaag"

In de parochie Thomas-a-Kempis wordt één parochieblad uitgegeven voor alle lokaties.
Vanuit de parochianen zijn voorstellen gedaan voor de naamgeving van het parochieblad. Er is gekozen voor "Navolging vandaag".
Dit blad verschijnt tien keer per jaar met ingang van 2 september 2010.
 
Het parochieblad heeft een omslag met een algemeen gedeelte in full color. Op de binnenpagina's zijn per lokatie de wetenswaardigheden vermeld.

In het parochieblad kunt u lezen:

Redactie
Redactie-adressen Centrale redactie:

E-mail:
Redactie-adressen voor het hartkatern:
Redactie-adres Kampen:
E-mail:
Redactie-adres IJsselmuiden:
E-mail:
Redactie-adres Hasselt:
E-mail:
Redactie-adres Hattem:
E-mail:
Redactie-adres Zwolle:
E-mail:

Kopij
Kopij kunt u rechtstreeks toesturen aan de redactie van het parochieblad. De kopij moet uiterlijk twee weken voor de verschijningsdatum ingeleverd zijn op één van de redactie-adressen. Eerder mag ook.
Wilt u de kopij zoveel mogelijk aanleveren in Word, met lettertype 'Arial', lettergrootte 9. De foto's in aparte bijlage in jpeg-formaat.
Berichten voor het hartkatern van het parochieblad dienen naar de redactie-adressen in Kampen of IJsselmuiden gestuurd te worden en niet naar het parochiesecretariaat in Zwolle of het locatiesecretariaat in Kampen. Op die manier voorkomt u dat berichten de redactie niet of te laat bereiken.
LET OP:Opgave van intenties moet bij het lokatiesecretariaat. Die verwerkt de opgaves en levert deze aan voor het parochieblad. Om de intenties te kunnen plaatsen in het parochieblad moeten ze uiterlijk vier weken voor de verschijningsdatum worden ingeleverd bij het secretariaat.

Administratie parochieblad
Parochianen kunnen zich abonneren op Navolging Vandaag. Zie aanmeldingsbrief met aanmeldstrook in Navolging Vandaag nr. 1.
Of probeer het formulier hier zelf in te vullen en af te drukken.
De abonnementsprijs bedraagt € 15,- per jaar. (prijspeil 2010)
Rekening: NL18 RABO 0160 7032 20 ten name van Parochie Thomas a Kempis o.v.v. abonnement Navolging Vandaag.
Om de administratiekosten zo laag mogelijk te houden, verzoeken wij u vriendelijk een automatische incassomachtiging af te geven.
Contactadres voor de Navolging Vandaag voor Kampen
Bij de administratie van abonnementen en de bezorging van het nieuwe parochieblad gaat veel mis. Daarom is gekozen voor één contactadres om de coördinatie overzichtelijker te houden. Het contactadres voor de Navologing Vandaag ten aanzien van opzegging, verhuizing, bezorging of een nieuw abonnement is voor Kampen:

de heer P.L. (Pedro) van Mierlo,
adres: Lelystraat 107,
8265 BC Kampen,
tel: 038-3313786/0623924659,
Email:
Postadres redactie en administratie:
Ministerlaan 203, 8014 XE Zwolle
Telefoonnummer (038) 460 98 60
Verhuizing/adreswijziging:
Gelieve dit door te geven aan de bovenstaande contactpersoon, die geeft dit door aan de centrale administratie voor verwerking in de betalingsgegevens. Voor Kampen zie hierboven de opmerking over contactadres.

Nieuwsbrief
Sinds 2019 wordt een nieuwsbrief uitgegeven die zowel voor IJsselmuiden als Kampen geldig is. In Kampen werd tijdelijk tussen twee parochiebladen een (gratis) nieuwsbrief uitgegeven. In IJsselmuiden werd de nieuwsbrief Aktueel uitgegeven. Deze twee nieuwsbrieven zijn nu samengegaan.
De naam voor deze (nieuwe) nieuwsbrief is 'Pontem', een verwijzing naar de brug tussen de beide parochielocaties, zowel letterlijk als figuurlijk.
PONTEM is een tweewekelijks digitaal informatieblad van de locaties Kampen en IJsselmuiden dat gratis via email wordt toegezonden.
De mededelingen voor deze nieuwsbrief kunnen naar het e-mail-adres:
U kunt ook een bericht sturen naar dit adres als u wilt worden opgenomen in de verzendlijst voor deze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke nieuwe versie via de email aangeleverd.
Deze nieuwsbrief wordt niet bezorgd. Als u iemand weet die wel de nieuwsbrief wil ontvangen maar geen email heeft, verzoeken wij u om zelf een afdruk te maken en die af te geven.