Werkgroepen

Er zijn meer dan 300 vrijwilligers op één of andere wijze actief in onze parochie. Toch hebben de meeste werkgroepen behoefte aan versterking. Daarom doen we graag een oproep aan de parochianen om onderstaande overzicht eens door te kijken en zich beschikbaar te stellen voor een activiteit die haar of hem aanstaat.

Pastoraat in vier sectoren
Naast het pastoraal team, hoofdverantwoordelijk voor het pastorale werk in de parochie, zijn veel, heel veel vrijwilligers bij het uitvoerende werk betrokken. In cijfers zijn er 370 vrijwilligers bezig met 614 taken. (telling van voorjaar 2001)

Het pastoraat is onderverdeeld in vier sectoren:
Liturgie het Parochieel Liturgisch Beraad
Catechese het Sectorberaad voor Vorming en Verkondiging
Diaconie het Diaconaal Bestuur
Gemeenschapsopbouw
het Sectorberaad voor Parochieopbouw

Elke sector wordt bestuurd door een Sectorberaad, waarin de afdelingen van de sector zo goed mogelijk zijn vertegenwoordigd. Het sectorberaad coördineert de pastorale activiteiten in de sector en adviseert de pastoor en het parochiebestuur inzake het pastoraal beleid.

Voor de aanspreekbare pastor per sector wordt verwezen naar de pagina over het pastoraal team. Contactadressen voor de sectoren of werkgroepen zijn te krijgen via het parochiesecretariaat.

Het is niet altijd even duidelijk in welke sector een bepaalde (werk)groep valt. Ook de verdeling van werkgroepen naar taakgebied lijkt binnen het grotere parochieverband een iets andere indeling te krijgen. Voor de activiteiten van de werkgroep maakt die indeling geen verschil. Als u een werkgroep mist, kijk dan ook even onder de andere sectoren.
Als ook daar niets te vinden is kunt u ook nog kijken bij andere organisaties.

Terug naar boven


Sector Liturgie

In de liturgie vieren wij ons geloof in God, die zich in Jezus heeft geopenbaard. In Zijn woord en sacramenten geeft Hij zich ter ontmoeting. Van onze kant antwoorden wij daarop via gebed, zang en het ontvangen van Zijn liefdetekenen. Wij streven naar een goede verzorging van de liturgie. Vele groeperingen binnen de parochie geven daaraan hun specifieke bijdrage.

Eerst aanspreekbare: Zie bij pastoraal team

Parochieel Liturgisch Beraad
Secretaris: Informatie via het parochiesecretariaat

Commissies en (werk)groepen

Eucharistievieringen

Voorgangers Woord- en Communievieringen

Lectoren

Akolyten

Misdienaars

Collectanten

Kosters

Cantors

R.K. Kerkkoor Buitenkerk

Het gemengd koor "R.K. Kerkkoor Buitenkerk" repeteert wekelijks op donderdagavond, van 19:45 uur tot 21:45 uur, in parochiecentrum "Het Klooster".
Naast het repeteren voor de wekelijkse vieringen op zondag, werken we ook toe naar het jaarlijkse Kerstconcert dat in december wordt gehouden.
Heeft u belangstelling, kom dan eens een repetitie meemaken. Wij kunnen nog goed een aantal enthousiaste mensen en stemmen gebruiken!

Rouw- en Trouwkoor

Jongerenkoor Hykanon (HIJK)

Terug naar boven


Sector Vorming en Verkondiging

Via allerlei bijeenkomsten bezinnen wij ons op de inhoud van ons geloof. Zoals die naar ons is toegekomen via de Heilige Schrift en de traditie van de Kerk. Samen zoeken wij naar de betekenis hiervan voor ons in deze tijd, in deze samenleving en in ons persoonlijk leven.
Ieder jaar, aan het begin van het nieuwe seizoen, brengt het sectorberaad een brochure uit met daarin vermeld de vanuit de parochie georganiseerde toerustings- en bezinningsactiviteiten. Een aantal vaste activiteiten staan hieronder genoemd. Bij Toerusting en Ondersteuning worden enkele instellingen genoemd die in onze omgeving toerusting en begeleiding verzorgen.

Eerst aanspreekbare: Zie bij pastoraal team

Sectorberaad voor Vorming en Verkondiging
Secretaris: Informatie via het parochiesecretariaat

Commissies en (werk)groepen

Kindernevendienst

Ongeveer twee keer per maand tijdens de viering op zondag om 10:30 uur worden kindernevendiensten gehouden.
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn hierbij van harte welkom. We gaan vanuit de kerk na het openingswoord naar de zolder van "Het Klooster", waar de onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8) worden gesplitst. We vertellen een verhaal, dat meestal aansluit bij het Evangelie dat in de kerk wordt verteld. Daarna gaan we erover praten, een spel doen en vaak tekenen of knutselen. Na ongeveer een half uurtje gaan we weer terug naar de kerk, voordat de "Dienst van de Tafel" begint. We vertellen dan meestal nog even aan de mensen in de kerk wat we gedaan hebben, laten onze knutselwerkjes zien en lezen een gebedje voor. Daarna gaan de kinderen weer naar hun eigen plek, om de viering in de kerk verder mee te maken.
Ook het "Kindje Wiegen" met Kerstmis en de optocht met Palmpasen worden door de werkgroep "Kindernevendienst" voorbereid.

Bijbelgroep (HIJK)

Bijeenkomsten ongeveer éénmaal per maand in de pastorie in IJsselmuiden. De evangelietekst van de komende zondagsviering wordt doorgelezen en besproken. Al pratende proberen we er zo achter te komen wat het, vaak zo bekende oude verhaal, voor ons in deze tijd kan betekenen. De bijeenkomsten worden aangekondigd in het parochieblad.
Bijbelgroep

Bijbelgroep "Op Verhaal"

Wegens succes van de eerste Bijbelgroep is een tweede Bijbelgroep ontstaan. Deze groep komt regelmatig bij elkaar in parochiecentrum "Het Klooster". De bijeenkomsten worden aangekondigd in het parochieblad.

Voorbereiding huwelijk

Cursus 'Acht Avonden' (HIJK)

Schoolcatechese

Vormselcatechese


Vormen ...
In dit deel van de werkgroep "Vormen ... en dan?!" worden jongeren, die naar de brugklas gaan, voorbereid op het Vormsel. De jongeren zijn op de geplande avonden welkom in parochiecentrum "Het Klooster" (naast de kerk). Door deze groep is daar op de zolder een gezellige ruimte ingericht met onder andere een bankstel, leuke verlichting en geluidsapparatuur. Als het serieuze gedeelte achter de rug is, kunnen de jongeren nog even gezellig met elkaar nakletsen met wat drinken en wat lekkers. De jongeren zijn vanaf 18:15 uur welkom en de bijeenkomsten zijn om 20:00 uur afgelopen.
Naast de thema-avonden, waarin we met de voorbereiding op het vormsel bezig zijn, doen we ook nog enkele andere activiteiten. Zo doen we mee aan het "Hykanon"-volleybaltoernooi, is er een Adventstocht, hebben we een filmavondje en gaan we naar de jongerenmanifestatie. Al met al een mooi programma, dat wordt afgesloten met de vormselviering met Pinksteren en een terugkomdag in augustus.
... en dan?!
Het tweede deel van de werkgroep "Vormen ... en dan?!" begeleidt jongeren ná het vormsel. De jongeren die met Pinksteren dit jaar of langer geleden gevormd zijn kunnen deelnemen aan de activiteiten, die iedere eerste vrijdag van de maand plaatsvinden.
Meestal zijn de bijeenkomsten in "Het Klooster", maar we hebben ook activiteiten 'buitenshuis', zoals bowlen, een adventsmiddag/avond en barbecue. We proberen serieuze en actieve avonden af te wisselen.

Op weg naar...

Op weg naar... Deze werkgroep is opgestart om jongeren van 16 tot 30 jaar de mogelijkheid te geven om zich te verdiepen in het geloof en in zichzelf. Dit doen we door verschillende reizen te maken naar plekken die ons op dat gebied verder kunnen helpen. Ons doel is de Wereldjongerendagen in Sydney in 2008 meemaken. Tussendoor zullen nog kleine reisjes naar Rome, Taizé en een klooster georganiseerd worden.
Op de eigen site kun je onze nieuwtjes uitgebreid nalezen, een verslag en foto's van de Wereldjongerendagen in Keulen en de Taizéreis bekijken, kijken wanneer we een actie gepland hebben en nog veel meer!
Site: http://www.opwegnaar.com

Voorbereiding Eerste Communie

Voorbereiding doopviering

Groep Toegerusten (HIJK)

Terug naar boven


Sector Diaconie

Diaconie betekent dat wij - in navolging van Christus - dienstbaar zijn aan medemensen die onze aandacht en hulp nodig hebben - dichtbij en ver weg. Daarbij zullen we ook denken aan Jezus' woord: "Al wat ge gedaan hebt voor één van de geringsten van mijn zusters en broeders hebt ge voor Mij gedaan".
Het betekent niet alleen dat we daadwerkelijk iets voor hen doen, maar ook dat we nadenken over hoe de oorzaken ervan weggenomen kunnen worden. Dat heeft niet alleen te maken met de organisatie van onze samenleving, maar ook met onze levensstijl.

Eerst aanspreekbare: Zie bij pastoraal team

Diaconaal Bestuur
Secretaris: Informatie via het parochiesecretariaat

Commissies en (werk)groepen

Hulp op maat

Parochiële Caritas Instelling

Vertrouwens persoon

Hulpfonds Minima

In 1989 ontstond vanuit de werkgroep "Kerk in de Samenleving" het "Noodfonds Conciliair Proces". Het wordt sinds 1993 beheerd door de "Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) van onze parochie.
Dit fonds, wellicht beter bekend onder de naam "Hulpfonds voor de Minima", helpt mensen (zowel gelovig als ongelovig) die door omstandigheden niet over middelen beschikken om in de eerste levensbehoeften te voorzien en daarvoor (tijdelijk) bij geen enkele instantie terecht kunnen. Het gaat dus om dringende situaties.
De gelden worden via collectes verkregen vanuit onze en de Gereformeerde Kerk. Ook worden soms giften voor dit doel ontvangen.

Aanvragen Hulpfonds Minima

Het fonds kan telefonisch voor hulp worden benaderd.

Bezoekwerk

Intensief bezoekwerk

Werkgroep "Verliezen Verwerken"

De dood van een geliefd persoon is één van de meest ingrijpende en verdrietige gebeurtenissen in een mensenleven. Als nabestaande kunt u worden overweldigd door een scala aan gevoelens die u wellicht niet kende.
Ieder mens reageert op zijn of haar eigen wijze op de dood van een geliefde, vanuit de eigen persoonlijkheid en het eigen verleden. Ook andere factoren kunnen het rouwproces beïnvloeden.
Zo kunnen de omstandigheden rond het overlijden een rol spelen in de verwerking van het verlies. Ook de relatie die u met de overledene had en de betekenis van deze relatie in uw leven hebben invloed. Het is belangrijk dat u kunt rouwen op de manier die bij u past.
Binnen onze parochies is er een werkgroep "Verliezen Verwerken". Dit is een groep van vrijwilligers in de parochies, die is toegerust om mensen in een verliessituatie bij te staan. Wilt u meer informatie of zou u een bezoek op prijs stellen, neemt u dan contact op met één van de pastores of met de coördinatoren.

Huisbezoek pastores

Bezoek ziekenhuizen

Bezoek Verzorgingshuizen

Medewerkers Euch. Viering Myosotis

Medewerkers Euch. Viering Vijverhof

Aandacht voor ouderen
Deze afdeling omvat het brengen van attenties aan de oudere parochianen bij bijzondere gelegenheden.

Deze zijn

Verjaardag van 75-jarigen en ouder
Kerstattentie
Paasattentie

Maatschappelijke betrokkenheid

Werkgroep Kerk in de Samenleving

Werkgroep Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede (HIJK)

Aandacht voor Vluchtelingen

Hulp volgens vaste patronen

Autohulpdienst

Een aantal parochianen die graag in het weekeinde de vieringen in onze kerk bijwonen (op zaterdagavond of zondagmorgen), kunnen dit niet of moeilijk op eigen gelegenheid doen. Géén auto, een minder goede gezondheid, slecht ter been of hoge leeftijd kunnen daar de oorzaak van zijn.
Gelukkig zijn er parochianen die zich als chauffeur beschikbaar willen stellen om één keer in de maand medeparochianen naar de kerk te rijden.

Kindercrèche

Comité Parochiële Contactdag voor zieken en ouderen

Elk jaar wordt in september de Zieken- en Bejaardencontactdag georganiseerd in de Buitenkerk te Kampen. In 2003 alweer voor de 39e keer. Het is dan ook een dag die niet meer weg te denken is uit onze parochie.
De dag begint om 9:00 uur met een H. Mis
Hierna is er een gezellig samenzijn onder het genot van koffie met gebak, en daarna is er een borreluurtje.
Aansluitend is er een gezamenlijke broodmaaltijd.
Na de maaltijd is er een middagprogramma met een verrassing, afgewisseld met zang en muziek.
Als afsluiting is er een Sacramentslof met processie, een viering die ook altijd door veel van de overige parochianen wordt bezocht.
Voor deelname aan deze dag is opgave nodig bij het comité zodat zij weten wie zij als gast kunnen verwelkomen. Geef dan gelijk even door als u van huis gehaald wilt worden, dan wordt er vervoer geregeld.

Terug naar boven


Sector Gemeenschapsopbouw

Wij willen 'samen kerk zijn'. Dat vraagt om correcte communicatie met goede communicatiekanalen, zowel binnen de parochie als naar buiten. Het vraagt inzet van veel parochianen, en een zorg om de werkgroepen goed bezet te houden.
Kadervorming en een goed vrijwilligersbeleid is van groot belang, want de vele vrijwilligers in de parochie verdienen onze ondersteuning en waardering, met mogelijkheden tot scholing en toerusting, waaronder deelname aan de cursussen van de Pastorale School Salland.
Een gemeenschap zijn betekent een plek hebben om samen te komen, samen van gedachten te wisselen en samen kennis opdoen. Daarom beschikken we over een geheel vernieuwd parochiecentrum "Het Klooster" en zijn we op weg naar een goed functionerend parochiesecretariaat, waar vele diensten worden aangeboden.
Een gemeenschap zijn betekent ook samenwerken met de andere parochies van de Interparochiële Vereniging HIJK en van het Samenwerkingsverband IJsseldelta, en in een nog groter verband met het Dekenaat IJssellanden en zijn parochies.

Eerst aanspreekbare: Zie bij pastoraal team

Sectorberaad voor Parochieopbouw
Secretaris: Informatie via het parochiesecretariaat

Commissies en (werk)groepen

Redactie Parochieblad Kampen - IJsselmuiden

Redactie R.K. Uitzendingen

De "Omroepstichting IJsselmond" verzorgt op zondagmorgen van 9:00 uur tot 12:00 uur een kerkelijk programma op de lokale radio. Elke zondag is er een ander kerkgenootschap dat dit programma verzorgt. Een vast onderdeel van dit programma is het live uitzenden van de kerkdienst van het organiserende kerkgenootschap. De werkgroep "Redactie R.K. Uitzendingen" is verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van het programma als onze parochie aan de beurt is om de uitzending te verzorgen.
De omroepstichting is via de ether te beluisteren op 106.4 FM, en in Kampen en IJsselmuiden via de kabel op 104.5 FM.
Voor reakties tijdens de uitzending kunt u bellen met de studio op telefoonnummer (038)3322088.

"Koffie na de kerk"

Verwelkoming nieuwe parochianen

Evenementen- commissie

Oppasdienst Buitenkerk

Beraadsgroep van Kerken in Kampen

Brei- en Praatgroep

Op donderdagmiddag komt de "Brei- en Praatgroep" bij elkaar in "Het Klooster". In 1986 werd de groep opgericht omdat we wilden werken voor onze eigen kerkhofkapel. Hier lijkt nu, in 2003, eindelijk weer wat schot in te zitten. We handwerken en praten op donderdagmiddag tussen 14:00 uur en 16:30 uur. Voor dames die niet meer kunnen handwerken en toch eens een middagje er uit willen, hebben we een sjoelbak en andere gezelschapsspelen, en ze kunnen ook gezellig met elkaar praten. Nieuwe leden zijn van harte welkom (ook dames uit IJsselmuiden). Kom gerust eens een middag vrijblijvend kijken.

Kerststalgroep

Schoonmaak Buitenkerk

Pastoraatsgroep

Naarmate de pastores meer regiobreed in hun profiel gaan werken, wordt de aandacht voor het reilen en zeilen op de kerklocaties meer overgelaten aan de pastoraatsgroepen, die natuurlijk in nauwe samenwerking met het team zulen werken.
In het parochieblad van 1 juni 2007 werden de namen genoemd van de mensen die zich oriënteren op een taak in de pastoraatsgroep van 7 van de 8 locaties in het parochieverband IJsseldelta. Er wordt gekeken naar de situatie in de diverse locaties, want iedere plek heeft eigen accenten. Zo hebben we in Kampen een prima georganiseerd parochiesecretariaat en heel veel taken zijn al ondergebracht bij de diverse werkgroepen. Dat willen we graag zo houden. De pastoraatsgroepen zullen in de praktijk allemaal hun eigen 'takenpakket' krijgen. Dit wordt gaandeweg het komende jaar ontwikkeld, in nauw overleg met het pastoraal team en natuurlijk ook met de betrokken besturen en locatieraden.
Voorop staat in het algemeen de pastorale aandacht voor mensen. Het aanspreekpunt zijn op de kerklocatie, oog en oor, verbindingen leggen tussen groepen en inspirerend zijn voor vrijwilligers. Zorg dragen dat het beleid handen en voeten krijgt door mee te zoeken naar de juiste mens op de juiste plek.
Ook in deze aanloopfase mag u de mensen van de pastoraatsgroep al aanspreken als u iets wilt vragen over de parochie, enthousiast bent over iets dat heel goed of mooi is geweest in een viering of een werkgroep die heel goed werk heeft verricht. Maar ook als u teleurgesteld bent over zaken die de parochie aangaan en voorstellen heeft om dingen te verbeteren kunt u deze groep aanspreken. De pastoraatsgroep zal proberen op een passende manier te reageren.

Terug naar boven


Voor actuele naam- en adresgegevens van de contactpersoon van de betreffende vermeldingen kunt u terecht bij het parochiesecretariaat.