Sacramenten


Sacrament betekent letterlijk: geloofsgeheim. Het gaat om het mysterie van Gods aanraking, die de gelovige kracht en genezing schenkt. Sacramenten zijn waarneembare en werkzame tekenen waarin God de mens raakt. Door handoplegging of het tekenen van een kruisje op het voorhoofd doet God zich fysiek voelen. Alsof hij je tot leven wekt, zoals Adam op het beroemde fresco in de Sixtijnse kapel. Sacramenten houden ook een opdracht in: zelf zichtbaar teken te worden van Gods liefde.

Doopsel
Het sacrament van de doop maakt iemand tot lid van de kerk van Christus: het is de toegangspoort tot het katholieke geloof. Je kunt gedoopt worden als kind of als volwassene, in een viering of erna.

Wanneer je je kind in één van de kerken van de Thomas a Kempis parochie wilt laten dopen vindt er altijd een voorbereiding plaats met een lid van het pastorale team indien mogelijk met andere ouders van dopelingen.

Volwassenen die willen toetreden tot de katholieke kerk volgen een geloofscursus. Door de doop, meestal tijdens de Paaswake, word je opgenomen in de kerk. Dit wordt vaak gecombineerd met het Vormsel.

Aanmelding en informatie via het locatiesecretariaat

 


Eucharistie - Heilige Communie
Door de Eucharistie of heilige communie neemt iedere katholiek deel aan het leven van onze Heer en krijg je geestelijke voeding voor je geloof.

Jaarlijks vinden in onze parochie vieringen ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie plaats, meestal in het voorjaar. Kinderen uit groep 4 van de basisschool (of ouder) kunnen hieraan meedoen.U kiest zelf in welke kerk u dit wenst. Gemiddeld zijn er zo’n 8 bijeenkomsten voor de kinderen en ook de ouders worden erbij betrokken.

 

Contactpersoon werkgroep Eerste Communie Kampen en IJsselmuiden:

Tannie Bottenberg

Tel: 06 135 772 12

Email: bottenberg@hotmail.nl 

 


Vormsel
Bij het vormsel wordt de gedoopte geheiligd door de gave van de heilige Geest.

 

De werkgroep ‘vormen’ bereidt in zeven thema-avonden jongeren uit Kampen en IJsselmuiden voor op hun vormsel. Zij zorgen samen met HYKANON ook voor de invulling van de viering. Na de werkgroep ‘vormen’, gaat de groep verder als ‘…en dan?!’ Deze groep komt eens per 4-6 weken bij elkaar voor de gezelligheid maar houdt zich ook bezig met jongerenpastoraat en maatschappelijke thema’s. 

Contactpersoon werkgroep Vormen, Kampen en IJsselmuiden:

Elise de Vroome

Tel: 038 8535911

 

Email: vormen.en.dan@gmail.com

 


Huwelijk
Gods liefde voor de mensen kan leiden tot een huwelijk tussen een man en een vrouw die ‘voor de kerk’ willen trouwen. Hun liefde wordt daarmee bezegeld in een sacrament dat beide echtgenoten aan elkaar toedienen. Namens de kerk is een priester of diaken daar getuige van.

Voorbereiding
Aanstaande echtparen worden voorbereid door leden van het pastoraal team. Jullie gaan daarbij in gesprek over de relatie die je bent aangegaan en de redenen om er Gods zegen over te vragen. In een afsluitend gesprek met de priester of diaken wordt de huwelijksviering zelf besproken.

Aanmelding en informatie via het locatiesecretariaat

 


Biecht
Een mens kan gebukt gaan over de dingen die hij in zijn leven verkeerd heeft gedaan. God wil altijd opnieuw met je beginnen en schenkt vergeving aan oprecht berouw. Bij een priester spreek je in een persoonlijk gesprek uit wat er op je hart ligt.

 

U kunt een afspraak maken met een van de priesters. Meestal is het mogelijk na afloop van de eucharistieviering te biechten, soms vooraf.

 


Ziekenzalving
Wie ernstig ziek is of het levenseinde ziet naderen, heeft op een bijzondere wijze Gods genade nodig. Daartoe kan het sacrament van de ziekenzalving steun, hulp  en genade van de heilige Geest geven.

Wanneer er geen priester beschikbaar is óf er is sprake van een pastorale of bijzondere relatie met een van de andere pastores, kan de Ziekenzegen worden gegeven. De Ziekenzegen is een voortzetting van de oude gewoonte om in navolging van Christus en zijn apostelen zieken de handen op te leggen.

Aanmelding en informatie via bereikbaarheidsdienst voor Sacrament van de zieken, ziekenzegening en uitvaart is 24 uur per dag bereikbaar op telefoon nummer: 038 4609860.